Algemene voorwaarden

1. Eens aanvaard door de opdrachtgever primeren deze algemene voorwaarden. Aanvaarding blijkt uit ondertekening van de bestelbon.

2. Facturen voor levering van goederen, prestaties en voorgeschoten kosten worden aan de opdrachtgever aangerekend volgens de bestelling door deze laatste bij Begrafenissen Messiaen geplaatst. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor de door de opdrachtgever geplaatste bestellingen na opmaak van de bestelbon, voor alle bijkomende kosten betaald door Begrafenissen Messiaen in opdracht van de opdrachtgever alsook voor wijziging van de bestelling in functie van de laatste wilsbeschikking van de overledene.

3. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 21 dagen na de levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard kunnen worden.

4. Alle bestellingen worden door de opdrachtgever geplaatst in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming en met sterkmaking van de opdrachtgever voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever solidair borg staat voor betaling van de facturen van Begrafenissen Messiaen door de erfgenamen.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum ter zetel van Begrafenissen Messiaen. Niet-betaling op de vervaldag, brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mee. Bovendien zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25. De opdrachtgever heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding ten laste van Begrafenissen Messiaen die in gebreke zou blijven zijn verbintenissen na te komen.

6. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever of in geval van gerechtelijke ontbinding lastens de opdrachtgever, zal de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de totale prijs van de bestelling, met een minimum van 500,00 EUR en dit bovenop de betaling van de reeds geleverde goederen en prestaties of reeds voorgeschoten kosten. De opdrachtgever heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding te betalen door Begrafenissen Messiaen in geval de overeenkomst door deze laatste wordt verbroken of in zijn nadeel gerechtelijk wordt ontbonden.

7. Partijen erkennen dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd in geval de overledene bij laatste wilsbeschikking een andere uitvaartondernemer heeft aangeduid. In dat geval zal de opdrachtgever aan Begrafenissen Messiaen vergoeding verschuldigd zijn voor alle reeds geleverde goederen en prestaties en de reeds voorgeschoten kosten.

8. Begrafenissen Messiaen zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van zijnentwege en/of van zijn aangestelde(n). Hij is enkel aansprakelijk in geval van een zware fout of opzettelijke fout begaan bij de uitvoering van de hem verleende opdracht, in welk geval zijn aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot een bedrag van 750,00 EUR. Begrafenissen Messiaen is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade, evenmin voor schade veroorzaakt door een vreemde oorzaak, overmacht of diefstal.

9. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen betreffende de opdracht behoren tot de bevoegdheid van het Vredegerecht Tweede Kanton Kortrijk of de rechtbanken van het arrondissement WestVlaanderen, afdeling Kortrijk.

10. Zo de uitvaart thuis bij de opdrachtgever of op een andere plaats buiten het uitvaartcentrum wordt besteld, heeft hij gedurende 14 dagen het recht om de bestelling van de uitvaart te herroepen, en dit zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten. De termijn van 14 dagen gaat in de dag nadat de overeenkomst om de uitvaart te verzorgen werd afgesloten, i.e. de dag na de ondertekening van de bestelbon. De opdrachtgever voert het herroepingsrecht desgevallend uit middels het modelformulier dat de wet voorziet of middels een ondubbelzinnige verklaring van de opdrachtgever. De opdrachtgever erkent een exemplaar van bedoeld modelformulier te hebben ontvangen of op de vindplaats ervan te zijn gewezen, zijnde https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulierherroeping.pdf.

11. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze voorwaarden niet-afdwingbaar, nietig of strijdig meteen bepaling van dwingend recht zou zijn, blijven de andere (delen van) bepalingen onverminderd gelden.